Medezeggenschap = samen aan het roer staan!

Medezeggenschap betekent dat je samen inspraak hebt op schoolzaken en dat je daarom ook samen beslissingen neemt. In het geval van een school komt het erop neer dat niet de schoolleiding alleen alle beslissingen neemt, maar dat ouders, docenten en ook leerlingen meepraten en denken over beleid. In de Wet Medezeggenschap op Scholen is de medezeggenschap op scholen geregeld. De WMS zegt dat elke school een medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. Een MR is een raad die bestaat uit drie geledingen (groepen), namelijk: personeel, ouders en leerlingen.

Omdat de Vrijeschool Parkstad (VSP) een nevenvestiging is van Compass hebben beide locaties een gezamenlijke medezeggenschapsraad.

Personeelsgeleding:

Dhr. F. (Frans) Linssen (Compass)
Dhr. S. (Steve) Loock (Compass)
Mw. S. (Sonja) Häffner (VSP)

Leerlinggeleding:

Bram Deeder (leerling Compass)

Oudergeleding:

Dhr. C. (Chris) Pijl (ouder Compass)
Mevr. E. (Ella) Kusters (ouder VSP)
Dhr. T. (Tom) van Loo (ouder VSP)

Vergaderingen van de MR zijn openbaar en ouders/leerlingen en personeelsleden zijn bij deze bijeenkomsten hartelijk welkom als toehoorder.

De MR is te bereiken onder mr@compass-lvo.nl.